Lìwèijì 22:3

3 Nǐ yào duì tāmen shuō , nǐmen shì shìdaì daì de hòuyì , fán shēnshang yǒu wūhuì , qīnjìn Yǐsèliè rén suǒ fēnbié wéi shèng , guī Yēhéhuá shèngwù de , nà rén bì zaì wǒ miànqián jiǎnchú . wǒ shì Yēhéhuá .