Lìwèijì 25:46

46 Nǐmen yào jiàng tāmen yí liú gĕi nǐmen de zǐsūn wéi chǎnyè , yào yǒngyuǎn cóng tāmen zhōngjiān jiǎn chū núpú , zhǐshì nǐmen de dìxiōng Yǐsèliè rén , nǐmen bùkĕ yán yán dì xiá guǎn .