Lìwèijì 26:44

44 Suī shì zhèyàng , tāmen zaì chóudí zhī dì , wǒ què bú yànqì tāmen , yĕ bù yànwù tāmen , jiàng tāmen jìn xíng mièjué , yĕ bù beìqì wǒ yǔ tāmen suǒ lì de yuē , yīnwei wǒ shì Yēhéhuá tāmende shén .