Lìwèijì 26:43

43 Tāmen líkāi zhè dì , dì zaì huāng feì wú rén de shíhou jiù yào xiǎngshòu ānxī . bìngqiĕ tāmen yào fú zuìniè de xíngfá , yīnwei tāmen yànqì le wǒde diǎnzhāng , xīn zhōng yànwù le wǒde lǜ lì .