5 Nǐmen dǎ liángshi yào dá dào zhāi pútào de shíhou , zhāi pútào yào zhāi dào sǎzhǒng de shíhou , bìngqiĕ yào chī de bǎozú , zaì nǐmen de dì shàng ānrán jūzhù .