Lìwèijì 26:6

6 Wǒ yào cì píngān zaì nǐmen de dì shàng , nǐmen tǎng wò , wú rén jīngxià . wǒ yào jiào è shòu cóng nǐmen de dì shàng xī miè , dāo jiàn yĕ bì bú jīngguò nǐmen de dì .