Lìwèijì 8:22

22 Tā yòu fèng shàng dì èr zhǐ gōng miányáng , jiù shì chéngjiē shèng zhí zhī lǐ de yáng , Yàlún hé tā érzi àn shǒu zaì yáng de tóu shàng ,