35 Yēsū zébeì tā shuō , búyào zuò shēng , cóng zhè rénshēn shang chūlai ba . guǐ bǎ nà rén shuāi dǎo zaì zhòngrén zhōngjiān , jiù chūlai le , què yĕ méiyǒu haì tā .