41 Yēsū shuō , aì , zhè yòu bù xìn yòu beìmiù de shìdaì a , wǒ zaì nǐmen zhèlǐ , rĕnnaì nǐmen , yào dào jǐshí ne . jiāng nǐde érzi daì dào zhèlǐ lái ba .