2 Duì tāmen shuō , nǐmen wǎng duìmiàn cúnzi lǐ qù . yī jìn qù de shíhou , bì kànjian yī pǐ lü jū shuān zaì nàli , shì cónglái méiyǒu rén qí guo de . kĕyǐ jiĕkāi qiā lái .