31 Cóngcǐ tā jiàoxun tāmen shuō , Rénzǐ bìxū shòu xǔduō de kǔ , beì zhǎnglǎo Jìsīzhǎng hé Wénshì qìjué , bìngqiĕ beì shā , guo sān tiān fùhuó .