Mínshùjì 12:14

14 Yēhéhuá duì Móxī shuō , tā fùqin ruò tǔ tuòmo zaì tā liǎn shàng , tā qǐbù mĕng xiū qī tiān ma , xiànzaì yào bǎ tā zaì yíng waì guān suǒ qī tiān , ránhòu cái kĕyǐ lǐng tā jìnlái .