Mínshùjì 13:32

32 Tànzǐ zhōng yǒu rén lún dào suǒ kuītàn zhī dì , xiàng Yǐsèliè rén bào è xìn , shuō , wǒmen suǒ kuītàn , jīngguò zhī dì shì tūn chī jūmín zhī dì , wǒmen zaì nàli suǒ kànjian de rénmín dōu shēnliang gāo dà .