Mínshùjì 16:3

3 Jùjí gōngjī Móxī , Yàlún , shuō , nǐmen shàn zì zhuān quán . quánhuì zhòng gè gè jì shì shèngjié , Yēhéhuá yĕ zaì tāmen zhōngjiān , nǐmen wèishénme zì gāo , chāo guō Yēhéhuá de huì zhòng ne ,