Mínshùjì 18:7

7 Nǐ hé nǐde érzi yào wéi yīqiè shǔ tán hé mànzǐ neì de shì yītóng shǒu jìsī de zhírèn . nǐmen yào zhèyàng gòngzhí . wǒ jiàng jìsī de zhírèn gĕi nǐmen dàng zuò shǎngcì shìfèng wǒ . fán āijìn de waìrén bì beì zhìsǐ .