Mínshùjì 18:9

9 Yǐsèliè rén guī gĕi wǒ zhì shèng de gōngwù , jiù shì yīqiè de sù jì , shú zuì jì , shú qiā jì , qízhōng suǒ yǒu cún liú bú jīng huǒ de , dōu wéi zhì shèng zhī wù , yào guī gĕi nǐ hé nǐde zǐsūn .