Mínshùjì 18:8

8 Yēhéhuá xiǎoyù Yàlún shuō , wǒ yǐ jiàng guī wǒde jǔ jì , jiù shì Yǐsèliè rén yīqiè fēnbié wéi shèng de wù , jiāo gĕi nǐ jīngguǎn . yīn nǐ shòu guō gāo , bǎ zhèxie dōu cìgĕi nǐ hé nǐde zǐsūn , dàng zuò yǒng de de fēn .