Mínshùjì 19:13

13 Fán mó le rén sǐ shī , bú jiéjìng zìjǐ de , jiù diànwū le Yēhéhuá de zhàngmù , zhè rén bì cóng Yǐsèliè zhōng jiǎnchú . yīnwei nà chú wūhuì de shuǐ méiyǒu sǎ zaì tā shēnshang , tā jiù wéi bú jiéjìng , wūhuì hái zaì tā shēnshang .