Mínshùjì 19:14

14 Rén sǐ zaì zhàngpéng lǐ de tiaólì nǎi shì zhèyàng , fán jìn nà zhàngpéng de , hé yīqiè zaì zhàngpéng lǐ de , dōu bì qī tiān bú jiéjìng .