Mínshùjì 5:18

18 Jìsī yào jiào nà fùrén péng tóu sǎn fā , zhàn zaì Yēhéhuá miànqián , bǎ sīniàn de sù jì , jiù shì yí hèn de sù jì , fàng zaì tā shǒu zhōng . jìsī shǒu lǐ ná zhe zhì zhòuzǔ de kǔ shuǐ ,