Mínshùjì 6:11

11 Jìsī yào xiàn yī zhǐ zuò shú zuì jì , yī zhǐ zuò Fánjì , wéi tā shú nà yīn sǐ shī ér yǒude zuì , bìng yào dàng rì shǐ tāde tóu chéngwéi shèngjié .