Mínshùjì 6:12

12 Tā yào Lìng xuǎn lí sú guī Yēhéhuá de rìzi , yòu yào qiā yī zhǐ yī suì de gōng yánggāo lái zuò shú qiā jì . dàn xiānqián de rìzi yào guī túrán , yīnwei tā zaì lí sú zhī jiàn beì diànwū le .