Mínshùjì 6:14

14 Tā yào jiàng gōngwù fèng gĕi Yēhéhuá , jiù shì yī zhǐ méiyǒu cánji , yī suì de gōng yánggāo zuò Fánjì , yī zhǐ méiyǒu cánji , yī suì de mǔ yánggāo zuò shú zuì jì , hé yī zhǐ méiyǒu cánji de gōng miányáng zuò píngān jì ,