Níxīmǐjì 11:4

4 Qízhōng yǒu xiē Yóudà rén hé Biànyǎmǐn rén . Yóudà rén zhōng yǒu Fǎlēisī de zǐsūn , Wūxīyē de érzi Yàtāyē . Wūxīyē shì Sājiālìyē de érzi . Sājiālìyē shì Yàmǎlìyē de érzi . Yàmǎlìyē shì Shìfǎtíyē de érzi . Shìfǎtíyē shì Mǎlèliè de érzi .
Do Not Sell My Info (CA only)