22 Zhìyú Lìwèi rén , dāng Yǐlìyàshí , Yéhéyédà , Yuēhānán , Yēdùyà de shíhou , tāmende zúzhǎng jì zaì cè shang . Bōsī wáng Dàlìwū zaì wèi de shíhou , zuò zúzhǎng de jìsī yĕ jì zaì cè shang .