43 Nà rì , zhòngrén xiàn dà jì ér huānlè . yīnwei shén shǐ tāmen dàdà huānlè , lián fùnǚ daì háitóng yĕ dōu huānlè , shènzhì Yēlùsǎlĕng zhōng de huān shēng tīng dào yuǎn chù .