Níxīmǐjì 9:5

5 Lìwèi rén Yéshūyà , Jiǎmiè , Bāní , Hāshāní , Shìlìbǐ, Hédìyǎ , Shìbāní , Pítāxīyǎ shuō , nǐmen yào zhàn qǐlai chēngsòng Yēhéhuá nǐmen de shén , yǒng shì wú jìn . Yēhéhuá a , nǐ róngyào zhī míng shì yīngdāng chēngsòng de . chāo hū yīqiè chēngsòng hé zànmĕi .
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice