Níxīmǐjì 9:8

8 Nǐ jiàn tā zaì nǐ miànqián xīnli chéngshí , jiù yǔ tā lì yuē . yīngxǔ bǎ Jiānán rén , Hèrén , Yàmólìrén , Bǐlìxǐrén , Yēbùsīrén , Géjiāsārén zhī dì cìgĕi tāde hòuyì . qiĕ yìngyàn le nǐde huà , yīnwei nǐ shì gōngyì de .
Do Not Sell My Info (CA only)