Sāmǔĕrjìshàng 15:20

20 Sǎoluó duì Sǎmǔĕr shuō , wǒ shízaì tīng cóng le Yēhéhuá de mìnglìng , xíng le Yēhéhuá suǒ chāiqiǎn wǒ xíng de lù , qín le Yàmǎlì wáng Yàjiǎ lái , miè jǐn le Yàmǎlì rén .