Sāmǔĕrjìshàng 16:13

13 Sǎmǔĕr jiù yòng jiǎo lǐ de gāo yóu , zaì tā zhū xiōng zhōng gāo le tā . cóng zhè rì qǐ , Yēhéhuá de líng jiù dàdà gǎndòng Dàwèi . Sǎmǔĕr qǐshēn huí Lāmǎ qù le .