Sāmǔĕrjìshàng 16:11

11 Sǎmǔĕr duì Yēxī shuō , nǐde érzi dōu zaì zhèlǐ ma . tā huídá shuō , hái yǒu gè xiǎo de , xiànzaì fàng yáng . Sǎmǔĕr duì Yēxī shuō , nǐ dǎfa rén qù jiào tā lái . tā ruò bù lái , wǒmen bì bù zuòxí .