Sāmǔĕrjìshàng 20:12

12 Yuēnádān duì Dàwèi shuō , yuàn Yēhéhuá Yǐsèliè de shén wéi zhèng . míngrì yuē zaì zhè shíhou , huò dì sān rì , wǒ tàn wǒ fùqin de yìsi , ruò xiàng nǐ yǒu hǎo yì , wǒ qǐbù dǎfa rén gàosu nǐ ma .