Sāmǔĕrjìshàng 25:1

1 Sǎmǔĕr sǐ le , Yǐsèliè zhòngrén jùjí , wèi tā āikū , jiāng tā zàng zaì Lāmǎ tā zìjǐ de fùnmù ( yuánwén zuò fángwū ) lǐ . Dàwèi qǐshēn , xià dào Bālán de kuàngyĕ .