7 Xiànzaì nǐmen yīngdāng zào yī liàng xīn chē , jiāng liǎng zhǐ wèicéng fù è yǒu rǔ de mǔ niú tào zaì chē shàng , shǐ niúdú huí jiā qù , líkāi mǔ niú .