Sāmǔĕrjìshàng 6:6

6 Nǐmen wèihé yìng zhe xīn xiàng Āijí rén hé fǎlǎo yíyàng ne . shén zaì Āijí rén zhōngjiān xíng qí shì , Āijí rén qǐbù shìfàng Yǐsèliè rén , tāmen jiù qù le ma .