Sāmǔĕrjìshàng 9:6

6 Púrén shuō , zhè chéng lǐ yǒu yī wèi shén rén , shì zhòngrén suǒ zūnzhòng de , fán tā suǒ shuō de quándōu yìngyàn . wǒmen bù rú wǎng Tānàli qù , huòzhĕ tā néng jiāng wǒmen dāng zǒu de lù zhǐshì wǒmen .