Sāmǔĕrjìxià 13:32

32 Dàwèi de zhǎng xiōng , shì mǐ yà de érzi Yuēná dá shuō , wǒ zhǔ , búyào yǐwéi wáng de zhòng zǐ shàonián rén dōu shā le , zhǐyǒu àn nèn yī gèrén sǐ le . zì cóng àn nèn diànrǔ Yēshālóng meìzi Tāmǎ de nà rì , Yēshālóng jiù déng yì shā àn nèn le .