7 Xiànzaì quán jiā de rén dōu qǐlai gōngjī bìnǚ , shuō , nǐ jiāng nà dá sǐ xiōngdi de jiāo chūlai , wǒmen hǎo zhìsǐ tā , cháng tā dá sǐ xiōngdi de méng , mièjué nà chéngshòu jiāyè de . zhèyàng , tāmen yào jiāng wǒ shèngxia de tànhuǒ miè jǐn , bù yǔ wǒ zhàngfu liú míng liú hòu zaì shìshang .