20 Nǐ lái de rìzi bù duō , wǒ jīnrì zĕn hǎo jiào nǐ yǔ wǒmen yītóng piāoliú , méiyǒu yídéng de zhù chù ne . nǐ bù rú daì nǐde dìxiōng huí qù ba . yuàn Yēhéhuá yòng cíaì chéngshí dāi nǐ .