12 Zhèyàng , wǒmen zaì héchu yùjiàn tā , jiù xià dào Tānàli , rútóng lùshuǐ xià zaì dì shàng yìbān , lián tā daì gēnsuí tāde rén , yī gè yĕ bù liú xià .