24 Sǎoluó de sūnzi mǐ fēi bō shè yĕ xià qù yíngjiē wáng . tā zì cóng wáng qù de rìzi , zhídào wáng píng píngān ān dì huí lái , méiyǒu xiū jiǎo , méiyǒu tì hú xū , yĕ méiyǒu xǐ yīfu .