Shēnméngjì 17:10

10 Tāmen zaì Yēhéhuá suǒ xuǎnzé de dìfang zhǐshì nǐde pàn yǔ , nǐ bì zhào zhe tāmen suǒ zhǐjiào nǐde yīqiè huà jǐn shǒu zūnxíng .