Shēnméngjì 27:15

15 Yǒu rén zhìzào Yēhéhuá suǒ zēngwù de ǒuxiàng , huò diāokè , huò zhùzào , jiù shì gōng jiàng shǒu suǒ zuò de , zaì ànzhōng shèlì , nà rén bì shòu zhòuzǔ . bǎixìng dōu yào dá yìng shuō , āmén .