Shēnméngjì 28:20

20 Yēhéhuá yīn nǐ xíng è lí qì tā , bì zaì nǐ shǒu lǐ suǒ bàn de yīqiè shì shàng , shǐ zhòuzǔ , rǎoluàn , zé fá líndào nǐ , zhídào nǐ beì huǐmiè , sù sù dì mièwáng .