Shēnméngjì 28:22

22 Yēhéhuá yào yòng laó bìng , rè bìng , huǒ zhēng , nüè jí , dāo jiàn , hàn fēng ( huò zuò gān hàn ) , méi làn gōngjī nǐ . zhè dōu yào zhuīgǎn nǐ , zhídào nǐ mièwáng .