28 Miǎndé nǐ lǐng wǒmen chūlai de nà dì zhī rén shuō , Yēhéhuá yīnwei bùnéng jiāng zhè bǎixìng lǐng jìn tā suǒ yīngxǔ zhī dì , yòu yīn hèn tāmen , suǒyǐ lǐng tāmen chū qù , yào zaì kuàngyĕ shā tāmen .