5 Yīnwei tāde nùqì bú guo shì zhuǎn yǎn zhī jiān . tāde ēndiǎn nǎi shì yìshēng zhī jiǔ . yī xiǔ suīrán yǒu kūqì , zǎochen biàn bì huānhū .