4 Wǒmen bù jiāng zhèxie shì xiàng tāmende zǐsūn yǐnmán . yào jiāng Yēhéhuá de mĕidé hé tāde nénglì , bìng tā qímiào de zuòwéi , shùshuō gĕi hòudaì tīng .