Shìshījì 5:31

31 Yēhéhuá a , yuàn nǐde chóudí dōu zhèyàng mièwáng . yuàn aì nǐde rén rú rìtou chūxiàn , guāng huī liè liè . zhèyàng , guó zhōng taìpíng sì shí nián .