Shìshījì 6:13

13 Jīdiàn shuō , Zhǔ a , Yēhéhuá ruò yǔ wǒmen tóng zaì , wǒmen hé zhì zāoyù zhè yīqiè shì ne . wǒmen de lièzǔ bú shì xiàng wǒmen shuō Yēhéhuá lǐng wǒmen cóng Āijí shàng lái ma . Tānàyàng qímiào de zuòwéi zaì nǎli ne . xiànzaì tā què diūqì wǒmen , jiāng wǒmen jiāo zaì Mǐdiàn rén shǒu lǐ .